Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji

1. Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie decyzji określającej kierunek rekultywacji.  
2. Rekultywacja gruntów polega na nadaniu lub przywróceniu gruntom zdegradowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
3. Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (bądź z urzędu), organ wszczyna postępowanie administracyjne na podstawie przepisów ustawy:
a) o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r.,
b) w oparciu o art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U.z 2017r., poz. 2126),
c) po zasięgnięciu właściwych opinii zostaje wydana decyzja ustalająca kierunek rekultywacji.

Kogo dotyczy
Obywateli

Czas realizacji
Decyzja określająca kierunek rekultywacji wydawana jest niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia kompletnego wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwa miesiące.

Wymagane dokumenty
Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji
1. Wypisy z ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i terenów sąsiednich.
2. Wyrys z ewidencji gruntów z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
3. Kserokopię koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzje wygaszającą koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze).
4. Projekt prac rekultywacyjnych, ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji.
5. Mapę sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłaty
Opłata za wydanie niniejszej decyzji wynosi 10 zł
Opłata skarbowa w przypadku udzielonego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.
 Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa lub Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, bądź na rachunek Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002

Tryb odwoławczy
Stronie przysługuje wniesienie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, ul. Borelowskiego 1, 37-700 Przemyśl

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia z 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j.Dz.U. z 2017r. ,poz. 1161)
2. Ustawa  z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej (t.j.Dz.U. z 2016r., poz. 1827).
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.2126).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017r., poz. 1257)

Dane urzędu
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów
Wydział Rolnictwa, Geodezji, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  I piętro, pok. Nr 19 albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9

Dni i godziny
Pon - pt   7:00  - 15:00
 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:37

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2490
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:37:39