Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Podstawa prawna:
- art. 88 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 89, art. 93 i art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2014 r., poz. 613),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 1712)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek,
2. Do wniosku należy załączyć:
- Dokumentację geologiczną złoża kopaliny w 4 egzemplarzach oraz w postaci dokumentu elektronicznego,
- Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Opłata skarbowa:
Od decyzji – 10,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej –Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635, z późń. zm.)
Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Lubaczowa, lub Starostwa Lubaczowskiego lub na rachunek w/w urzędu - Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, nr konta 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-02-08 13:39
  • zmodyfikował: Konrad Jedynowicz
    ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 13:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1952
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-02-08 13:41:07