Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

                                                                                                    Lubaczów, dnia 04.10.2022 r.

                                                           OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
                                              Starosta Lubaczowski

zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej, której stan prawny jest nieuregulowany poprzez zezwolenie na przebudowę polegającą na rozbiórce istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów oraz założeniu i przeprowadzeniu na części nieruchomości napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 KV relacji Tomaszów Południe – Lubaczów, tj.:

1. położone w obrębie ewidencyjnym Huta Złomy gm. Narol:
- dz. nr 182 o pow. 2,0161 ha,
- dz. nr 136/3 o pow. 0,2514 ha,
2. położona w obrębie ewidencyjnym Chlewiska gm. Narol:
- dz. nr 82 o pow. 0,4214 ha,
3. położona w obrębie ewidencyjnym Mokrzyca gm. Lubaczów:
- dz. nr 41 o pow. 0,2865 ha,

    W myśl art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania w sprawie ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości zostało zamieszczone następująco: na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Lubaczowie; na tablicy ogłoszeń w urzędach gminy; na stronie internetowej BIP Powiatu Lubaczowskiego; w Monitorze Urzędowym, który spełnia wymogi prasy o zasięgu ogólnopolskim.

    W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

    Stosowanie do art. 10 §1 oraz art. 73 §1, §1a i §2 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, iż stronom postępowania przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, prawo wypowiadania się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

    Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać wnioski i uwagi w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Lubaczowie (II piętro, pokój nr 41, nr tel. 16 632 87 41 lub 16 632 87 39).
    Po upływie ww. terminu, ustalonego do zapoznania się z materiałem dowodowym, zostanie wydana decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie.

                                                                                               w.z Starosty
                                                                                    mgr inż. Barbara Broź
                                                                                             Wicestarosta

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta - mgr inż. Barbara Broź
  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2022-10-05 11:01
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2022-10-05 11:02

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 263
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-28 09:27:48