Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Dane adresowe:

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie
ul. Kościuszki 161
37-600 Lubaczów

tel. (0 16) 632 15 36
e-mail: pbp.lubaczow@wp.pl
https://zs-lubaczow.com/biblioteka/

Powiatowa Biblioteka w Lubaczowie, zwana dalej „Biblioteką" została utworzona na podstawie Uchwały Rady Powiatu Lubaczowskiego Nr XXTV7 216 /2005 z dnia 20 października 2005r.

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:

 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz.539 z poźń zm),
 • ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
 • kulturalnej (tekst jednolity Dz.U.2001r., Nr 13, poz.123),
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym( tekst jednolity Dz. U.z 2001r. nrl42, poz.1592 z późń. zm.),
 • Statut.

Siedzibą Biblioteki jest Zespół Szkół im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie a terenem jej działania Powiat Lubaczowski.

Organizatorem Biblioteki jest Powiat Lubaczowski.

Biblioteka jest jednostka organizacyjną Powiatu Lubaczowskiego.

Biblioteka jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury Powiatu i posiada osobowość prawną.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu. Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Rzeszowie.

Biblioteka używa pieczęci okrągłej, zawierającej pośrodku wizerunek orła, a w otoku nazwę Biblioteki w brzmieniu : „Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubaczowie".

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Biblioteka jest publiczną biblioteką Powiatu Lubaczowskiego.
Celami Biblioteki są:

 • zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańców Powiatu,
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców,
 • upowszechnianie wiedzy i nauki,
 • rozwój kultury, a szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • dbanie o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy :

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych zwłaszcza młodzieży szkół średnich i studentów oraz dotyczących wiedzy o powiecie lubaczowskim oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny , naukowy i gospodarczy,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
 • badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
 • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne następujących zadań:
 • gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
 • sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
 • działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
 • wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
 • realizacja innych zadań uzgodnionych z organizatorem i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.

ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

Dyrektor kieruje biblioteką, reprezentuje ją na zewnątrz, czuwa nad jej mieniem i jest za nią odpowiedzialny.

Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu Lubaczowskiego.

W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej a w miarę potrzeby mogą być zatrudniani pracownicy administracyjni.

Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów obowiązujących dla bibliotek publicznych.

Bibliotekę stanowi księgozbiór uniwersalny oraz komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych czytelników.

Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin nadany przez Dyrektora.

GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowana zasadach określonych dla instytucji kultury

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków.

Działalność Biblioteki jest finansowana z :

 • budżetu Powiatu Lubaczowskiego,
 • dochodów własnych,
 • darowizn otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych
 • innych źródeł.

Opłaty mogą być pobierane:

 • za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczanie międzybiblioteczne,
 • za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
 • w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
 • za uszkodzenia, zniszczenia, nie zwrócenie w terminie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. 

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 12:34
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-05 08:29

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1202
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-05 08:29:29