Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Starosta Lubaczowski

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990) - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

1.    Oznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość położona w obrębie Krzywe gm. Horyniec-Zdrój, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 16 o pow. 0,2967 ha, stanowiąca własność Skarbu Państwa w udziale ½ części, objęta księgą wieczystą nr PR1L/00032577/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2.    Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie pośredniej gminy Horyniec-Zdrój, graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, drogą publiczną i terenami użytków rolnych. Większość powierzchni działki jest zainwestowana drzewostanem. Nieruchomość posiada dostęp do sieci elektrycznej i wodociągowej poprzez przyłącza na warunkach określonych przez gestorów tych sieci.

3.    Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość znajduje się w terenach, dla których Gmina Horyniec-Zdrój nie posiada opracowanego aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Horyniec-Zdrój, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr 248/XXX/02 z dnia 27 lutego 2002 r. działka położona jest w terenie obejmującym zabudowę mieszkaniową zagrodową i jednorodzinną.

4.Cena udziału Skarbu Państwa w wysokości ½ części w prawie własności działki nr 16 o pow. 0,2967 ha wynosi 14 814,00 zł (słownie: czternaście tysięcy osiemset czternaście złotych).

5. Udział Skarbu Państwa w prawie własności nieruchomości wynoszący ½ części został przeznaczony do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej współwłaściciela – zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie zbywanej nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

7. Niniejszy wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów oraz opublikowany na stronie internetowej Powiatu Lubaczowskiego: www.powiatlubaczowski.pl/przetargi/aktualne i w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl/xv_ogloszenia_pozostale, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wojewody Podkarpackiego.


Lubaczów, dnia 13.04.2021 r.

                                                                                     Starosta
                                                                               mgr Zenon Swatek

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 12:52

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-09-13 12:52

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1180
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-13 12:53:13