Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Sprawa: Uzyskanie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
Podstawa prawna art. 9 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 ze zm. /.
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
ul. Jasna 1 pok.20-24 (I piętro)
Komórka odpowiedzialna: Wydział Architektury , Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego
Wymagane dokumenty: Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Załączniki:
 1. charakterystyka obiektu oraz w miarę potrzeby projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie -również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy,
 2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,
 3. propozycja rozwiązań zamiennych,
 4. pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską,
 5. w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów,
Opłaty:
 1. za wniosek – 5,00 zł.
 2. za każdy załącznik - 0,50 zł.
Termin załatwienia sprawy: Wydanie postanowienia udzielającego bądź odmawiającego zgody na odstępstwo nastąpi po uzyskaniu upoważnienia od właściwego ministra.
Tryb odwoławczy i opłaty: Zażalenie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia stronie.

Opłat skarbowa
 1. za zażalenie - 5,00 zł,
 2. za każdy załącznik - 0,50 zł.
Uwagi: Poprzez inne zainteresowane organy należy rozumieć właściwe jednostki badawczo-rozwojowe lub rzeczoznawców:
 1. budowlanego
 2. ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych lub właściwą terenowo Komendę
 3. Państwowej Straży Pożarnej
 4. właściwego terenowo państwowego inspektora sanitarnego
Przed wydaniem decyzji o pozwolenie na budowę Wydział Architektury i Budownictwa występuje z wnioskiem do Ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo. Właściwy minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Wydziale Architektury, Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego

Metryka

 • opublikował: Konrad Jedynowicz
  data publikacji: 2021-05-05 07:45

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-05-05 07:45:17