Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin

Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy. 2. Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), w oparciu o złożony wniosek wydaje się wnioskodawcy pozwolenie.

Kogo dotyczy
Jednostki samorządowe


Czas realizacji
Pozwolenia są wydawane niezwłocznie na wniosek gmin powiatu lubaczowskiego, jednak nie dłużej niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej 2 miesiące.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy, tytuł prawny władania nieruchomością (wymienić jaki),  zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał)
w przypadku, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu, ani jego wieczystym użytkownikiem, aktualna kopia z mapy ewidencyjnej określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości, dokument zawierający podpisy wszystkich współwłaścicieli terenu lub pełnomocnictwo do ich reprezentowania (oryginał lub kserokopia) w przypadku, gdy teren stanowi współwłasność.

Opłaty
Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej (art. 7 pkt 3, część III ust. 44 pkt 6  Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz.1827 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy
Od przedmiotowego zezwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 listopada 2014 o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm).

Dane urzędu:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
Lubaczów, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Numery telefonów
16/6328700, 16/3628717

Numer faks
16/6328709

Strona BIP
www.lubaczow.powiat.pl/BIP/

Miejsce składania dokumentów
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, pokój 209, I piętro.

Dni i godziny

Pon.-pt. 7:00-15:00

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 11:00
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-08-06 11:03

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2298
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 11:03:28