Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Dane adresowe:

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów

tel. (016) 632 87 47 - Dyrektor
(016) 632 87 48 - PODGiK
(016) 632 87 49 - PODGiK
(016) 632 87 45 - Ewidencja Gruntów i Budynków
(016) 632 87 43 - Ewidencja Gruntów i Budynków
(016) 632 87 44 - Księgowość

e-mail: podgik@lubaczow.powiat.pl – Dyrektor

PODGiK:
m.hojdak@lubaczow.powiat.pl – Małgorzata Hojdak
g.bak@lubaczow.powiat.pl – Grzegorz Bąk
m.szczybylo@lubaczow.powiat.pl – Michał Szczybyło
p.kaciuba@lubaczow.powiat.pl - Patryk Kaciuba

Ewidencja Gruntów i Budynków:
e.zadworna@lubaczow.powiat.pl – Ewelina Zadworna
k.kruk@lubaczow.powiat.pl – Krzysztof Kruk
m.zuk@lubaczow.powiat.pl Małgorzata Żuk

GEOPORTAL POWIATU LUBACZOWSKIEGO - Kliknij tutaj
 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie zwany dalej ,,Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego. Terenem działania Ośrodka jest Powiat Lubaczowski. Ośrodek jest jednostką budżetową.

Ośrodek realizuje zadania w zakresie:

 • obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
 • udzielanie informacji o posiadanym zasobie , sposobach jego wykorzystania i udostępniania
 • przyjmowanie i ewidencjonowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych
 • udostępnianie danych z zasobu
 • weryfikacja danych, ewidencjonowanie, przetwarzanie i przechowywanie dokumentów przyjętych do zasobu
 • prowadzenie powiatowych baz danych w systemie teleinformatycznym w tym:
  - ewidencji gruntów i budynków
  - geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
  - rejestru cen nieruchomości
  - szczegołowych osnów geodezyjnych
  - opracowań kartograficznych
 • wyłączanie dokumentów z zasobu modernizacja i aktualizacja bieżącego zasobu tworzenie i aktualizacja zasobu zabezpieczającego
 • wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie odpowiednich dokumentów np. prawomocnych decyzji administracyjnych , odpisów aktów notarialnych
 • wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego
 • sporządzania gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków
 • archiwizacja zasobu

Dyrektorem PODGiK jest mgr inż. Stanisława Świerk

Majątek jednostki stanowią:

 • środki trwałe
 • wartości niematerialne i prawne
 • zasób geodezyjny i kartograficzny

Obsługa stron
Strony przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00- 14:00
Wydawanie zaświadczeń, sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaż kopii map ewidencyjnych, zasadniczych odbywa się niezwłocznie po złożeniu stosownego wniosku.
 
Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów.

INFORMACJA STAROSTY LUBACZOWSKIEGO

Na terenie całego Powiatu Lubaczowskiego funkcjonuje baza danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz baza danych obiektów topograficznych (BDOT500).

BDOT500 i GESUT obowiązują od dnia 20.08.2015r. dla:
- Miasta Lubaczów,
- Miasta Cieszanów,
- Miasta Narol,
- Miasta Oleszyce,
- Gminy Lubaczów,
- Gminy Cieszanów,
- Gminy Oleszyce.

BDOT500 i GESUT obowiązują od dnia 25.11.2015r. dla:
- Gminy Wielkie Oczy,
- Gminy Horyniec-Zdrój,
- Gminy Narol,
- Gminy Stary Dzików.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Wniosek o wydanie wypisu, wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
Zgłoszenie prac geodezyjnych
Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych
Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Licencja określająca zakres uprawnień licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu
Wzór dokumentu obliczenia opłaty
Wykaz miejscowości wraz z informacją o udostępnianych materiałach zasobu geodezyjnego
Informacje dotyczące RODO i klauzula

Dokumenty wymagające analizy i dodatkowych wyjaśnień sporządzane są z zachowaniem terminów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiały udostępniane są na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych.

Opłaty za udostępnianie materiałów pobierane są przed udostępnieniem materiałów zasobu i naliczane zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. (Dz. U. z 2014r. poz 897.)

 

Udostępnianie danych zgromadzonych w rejestrach publicznych podmiotom realizującym zadania publiczne.

I.    WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

Wnioskodawcą może być podmiot:
•    realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa;
•    realizujący zadanie publiczne na skutek powierzenia lub zlecenia takiego zadania przez podmiot publiczny.

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie
ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów

Wnioski można wnosić:
•    osobiście
•    tradycyjną pocztą
•    przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) organu, w formie dokumentu elektronicznego, obligatoryjnie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
•    lub za pośrednictwem geoportalu powiatu lubaczowskiego  pod adresem https://lubaczow.geoportal2.pl/

2. Składanie podań drogą elektroniczną:
Zamówienia drogą elektroniczną należy składać wyłącznie przez ww. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą organu - podstawa prawna: art. 63 § 1 i §3a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego lub za pośrednictwem geoportalu powiatu lubaczowskiego pod adresem https://lubaczow.geoportal2.pl/

III. TERMIN I SPOSÓB REALIZACJI
1. Sposób realizacji:
•    przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą (ESO),
•    za pośrednictwem geoportalu powiatu lubaczowskiego https://lubaczow.geoportal2.pl/
2..Formaty udostępnianych zbiorów  danych : SWDE, GML. TXT.

3. Termin udostępniania:
•    14 dni od dnia doręczenia wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie.

V. UWAGI

1. Warunkiem odbioru zbiorów danych udostępnionych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Elektroniczną Skrzynkę Odbiorczą jest:
•    posiadanie konta na platformie ePUAP,
•    posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP,

VII. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.).
2. Ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.670 z. późn. zm.).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 29).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.. Dz.U.z 2021r., poz.735 z późn. zm.).

VII. FORMULARZ DO POBRANIA

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dyrektor PODGiK
 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 09:42
 • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-09 10:41

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3304
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-09 10:41:53