Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

Rejestracja jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, o długości powyżej 7,5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW


1.    Usługa umożliwia złożenie do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wniosku o rejestrację jachtu oraz jednostki pływającej używanej do amatorskiego połowu ryb, o długości powyżej 7,5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW.
2.    Rejestracji jednostki pływającej dokonuje organ rejestrujący, wpisując jednostkę do rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, zwanego dalej "rejestrem", oraz nadaje jej numer rejestracyjny i wydaje dokument rejestracyjny.
3.    W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego.
4.    Jeżeli jednostka pływająca jest przedmiotem współwłasności, wnioski, o których mowa w ust. 2, może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo do działania w imieniu pozostałych współwłaścicieli.
5.    Dokonując rejestracji jednostki pływającej, która nie posiada numeru identyfikacyjnego ani indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI), organ rejestrujący nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej.
6.    Z chwilą zarejestrowania jednostka pływająca uzyskuje polską przynależność. Dokument rejestracyjny jest dowodem polskiej przynależności jednostki pływającej.
7.    Odbiór dokumentu następuje jedynie w punkcie rejestracji (dokument nie może być wysłany pocztą).
8.    Właściciel jednostki pływającej otrzymuje wraz z dokumentem rejestracyjnym unikalny kod umożliwiający wprowadzenie do rejestru informacji.
9.    W przypadku utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego wtórnik tego dokumentu wydaje, na wniosek właściciela, organ rejestrujący. Do wniosku dołącza się oświadczenie zawierające informacje o fakcie i okolicznościach utraty albo uszkodzenia dokumentu rejestracyjnego.
Ww. oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kogo dotyczy
Właściciele jachtów oraz jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb, o długości powyżej 7,5 m lub o napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kw

Czas realizacji
1. Wpis do rejestru i wydanie dokumentu rejestracyjnego do 30 dni.
2. Wydanie zaświadczenia do 7 dni od daty wpływu kompletnego wniosku.

Wymagane dokumenty
1.    wniosek,
2.     niezbędne załączniki
3.     potwierdzenie wniesienia opłaty.

Formularze wniosku
- Wniosek o rejestrację pojazdu
- Wnioskujący
- Właściciel
- Właściciel załącznik
- Armator
- Dane jednostki - rejestracja
- Dane jednostki - aktualne dokumenty
- Oświadczenie - pouczenie

Sposób złożenia wniosku
1.Wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej, należy złożyć w siedzibie organu rejestrującego
2.Wnioski przygotowane przy wykorzystaniu e-usług Systemu Reja24, interesant może kierować drogą elektroniczną, wykorzystując Elektroniczną Skrzynkę Podawczą dostępną pod adresem:
https://interesant.reja24.gov.pl

Opłaty
Opłata za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł,

Opłatę należy na konto Starostwa Powiatowego w Lubaczowie 47 9101 0003 2001 0010 7448 0005  Bank Spółdzielczy w Lubaczowie

Tryb odwoławczy
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do:
- ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach morskich albo na wodach morskich i śródlądowych,
- ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej - w przypadku jednostki pływającej, co do której we wniosku o rejestrację zawarto informację o zamiarze jej eksploatowania na wodach śródlądowych.

Podstawa prawna
1. Ustawa m z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dane urzędu (organu rejestrującego)
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

Dane adresowe
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów

Miejsce składania dokumentów
Wydział Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki I piętro, pok. Nr 19  albo w Sekretariacie Starostwa pok. Nr 9
Dni i godziny
Pon - pt   7:00  - 15:00

 

Metryka

  • opublikował: Krzysztof Kopaczek
    data publikacji: 2021-08-06 09:28

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-06 09:28:26