Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Podstawa prawna;

•  art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),
•  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),
•  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628)


Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, Wydział Architektury, Budownictwa, Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego pokój: 20, 21, 22, 23, 24 (I piętro)


Wymagane dokumenty:  

-  Wniosek o pozwolenie na budowę (formularz do pobrania)
- Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - do pobrania
- Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania

-  Załączniki do wniosku:
• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie projektantów, ewentualnie sprawdzającego projekt budowlany, na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu,
• oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
• informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględniana w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• oświadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (formularz do pobrania),
• decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• pełnomocnictwo do działania w imieniu inwestora.


Pouczenie dotyczące treści oświadczenia:

• obręb ewidencyjny – oznacza nazwę miejscowości,

• jednostka ewidencyjna – oznacza nazwę gminy,

• ograniczonymi prawami rzeczowymi zgodnie z art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego są: użytkowanie, służebność, zastaw, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej oraz hipoteka,
• dokumentami, z których wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane są między innymi: księga wieczysta, akt notarialny, akt własności, decyzja o oddaniu w trwały zarząd, umowa cywilno-prawna.
 

Opłaty:     
-  od pełnomocnictwa – 17,00 zł,
-  od pozwolenia na budowę:
• budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna, za każdy m2 powierzchni użytkowej po – 1,00 zł, nie więcej niż  539,00 zł,
• budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14,00 zł,
• innego budynku – 48,00 zł,
• studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20,00 zł,
• budowli związanych z produkcją rolną – 112,00 zł,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2.143,00 zł,
• sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105,00 zł,
• innych budowli – 155,00 zł,
• urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91,00 zł,
• w przypadku wydania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie,
• na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego – 50% stawki pozwolenia na budowę,
• w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
 

Zwalnia się z opłaty skarbowej:
• jednostki budżetowe,
• jednostki samorządu terytorialnego

Nie podlega opłacie skarbowej:
• dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
• w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.

Opłaty skarbowej należy dokonywać w kasie (I piętro, godz. 8-14)  Starostwa Powiatowego w Lubaczowie przy ul. Jasnej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Lubaczowie, ul. Rynek 26, 37-600 Lubaczów, na nr: 62 9101 0003 2001 0011 8444 0002


Termin załatwienia sprawy:

Do 65 dni od daty złożenia wniosku (do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu).

Tryb odwoławczy:     
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Starosty Lubaczowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ważność decyzji:    
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Metryka

  • opublikował: Konrad Jedynowicz
    data publikacji: 2021-05-05 07:28
  • zmodyfikował: Krzysztof Kopaczek
    ostatnia modyfikacja: 2021-12-23 08:06

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2508
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-23 08:06:45