Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatu Lubaczowskiego

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Link do platformy EPUAP

Przejdź do: powiatlubaczowski.pl

Treść strony

 Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie wykonuje zadania w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych poszukujących pracy jak również z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zakres właściwości terytorialnej PUP Lubaczów obejmuje teren powiatu lubaczowskiego, a to:

 • miasto Lubaczów
 • miasto i gmina Cieszanów
 • miasto i gmina Narol
 • miasto i gmina Oleszyce
 • gmina Horyniec
 • gmina Lubaczów
 • gmina Stary Dzików
 • gmina Wielkie Oczy

Zadania realizowane przez PUP z zakresu administracji rządowej:

 • rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionych zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
 • przyznawanie i wypłacanie uprawnionym osobom świadczeń przedemerytalnych oraz wypłacanie zasiłków przedemerytalnych,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
 • wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza miejsce stałego zamieszkania,
 • wydawanie decyzji w sprawach o:
 • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
 • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, zawieszeniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium lub świadczenia przedemerytalnego oraz wstrzymaniu , zawieszeniu , wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku przedemerytalnego,
 • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
 • refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,
 • wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,
 • wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.

Zadania samorządu powiatowego realizowane przez PUP :

 • Udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników,
 • Podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
 • Pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałaniu bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • Inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi,
 • Inicjowanie i finansowanie;
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • zatrudnienia absolwentów,
 • programów specjalnych,
 •  szkoleń.
 • Refundowanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 • Współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w Lubaczowie w zakresie ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Inicjowanie i wspieranie działalności Klubu Pracy.
 • Opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w powiecie na potrzeby wojewódzkiego urzędu pracy oraz powiatowej rady zatrudnienia.
 • Inicjowanie i Realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwolnieniami grupy pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy.

Metryka

 • opublikował: Krzysztof Kopaczek
  data publikacji: 2020-11-26 12:54

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1204
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-26 12:54:55